Anexe

Hotarari consiliul local 2021 - 2023

 HCL nr. 1 din 07.01.2021 pentru reglementarea unor aspecte privind funcționarea temporară a Centrului de vaccinare COVID-19, în comuna Moțăței, județul Dolj

 HCL nr. 2 din 28.01.2021 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pe anul 2020

 HCL nr. 3 din 28.01.2021 privind mandatarea ADI ECODOLJ de aprobare a Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. 37022.05.2018 ,, Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale servic..

 HCL nr. 4 din 28.01.2021 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021

 HCL nr. 5 din 28.01.2021 privind utilizarea sumei de 5 382 698,71 lei pentru obiectivul de investiții ,, Extinderea rețelei de canalizare în localitatea Moțăței, județul Dolj,, obiectiv în continuare

 HCL nr. 6 din 28.01.2021 privind aprobarea responsabilului de proiect pentru obiectivul ,, Modernizare drum acces Gară-Școală în satul Moțăței-Gară,,

 HCL nr. 7 din 23.02.2021 privind prelungirea termenului de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020 datorate bugetului local al comunei Moțăței

 HCL nr. 8 din 23.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Moțăței în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Moțăței, județu

 HCL nr. 9 din 05.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ,, Extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj,,

 HCL nr. 10 din 31.03.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Moțăței, Județul Dolj, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Moțăței

 HCL nr. 11 din 31.03.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021

 HCL nr. 12 din 31.03.2021 privind aprobarea Planului de pază al comunei Moțăței pentru anul 2021

 HCL nr. 13 din 31.03.2021 privind majorarea taxei speciale pentru publicații de vânzare

 HCL nr. 14 din 16.04.2021 pentru aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

 HCL nr. 15 din 16.04.2021 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții și personal

 HCL nr. 16 din 31.05.2021 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021

 HCL nr. 17 din 31.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Moțăței

 HCL nr. 18 din 31.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Moțăței

 HCL nr. 19 din 31.05.2021 privind modalitatea de gestiune a activității de administrare a Depozitului de Deșeuri Mofleni

 HCL nr. 20 din 31.05.2021 pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 (ștatul de funcții și personal) a hotărârii Consiliului Local Moțăței nr. 15 din 16.04.2021 privind aprobarea organigramei și a șt

 HCL nr. 21 din 31.05.2021 privind stabilirea unui punct de preluare a deșeurilor electrice și electronice și a celor voluminoase de la populație

 HCL nr. 22 din 31.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Moțăței alocate pentru activități nonprofit de interes local

 HCL nr. 23 din 31.05.2021 privind încheierea unui contract de asociere între Consiliul Local al Comunei Moțăței și Asociația Clubul Sportiv ,, Flacăra Moțăței,,

 HCL nr. 24 din 31.05.2021 privind încheierea unui contract de finanțare între Consiliul Local al Comunei Moțăței și Parohia Moțăței ,, Sf. Ierarh Nicolae,,

 HCL nr. 25 din 16.06.2021 privind aprobarea modificării bugetului local

 HCL nr. 26 din 25.06.2021 privind mandatarea ADI ECODOLJ de aprobare a Actului Adițional nr. 3 la Contractul nr. 370 din 22.05.2018

  HCL nr. 27 din 25.06.2021 pentru aprobarea modificării bugetului local

 HCL nr. 28 din 01.07.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții- Dotarea elevilor cu tablete școlare precum și dotarea cadrelor didactice cu echipa

  HCL nr. 29 din 16.07.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moțăței, județul Dolj

 HCL 31 din 31.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 32 din 31.08.2021 privind includerea unor bunuri în domeniul public al Comunei Moțăței

 HCL 33 din 29.09.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Moțăței, Județul Dolj, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Moțăței, pentru anul școlar 2021-2022

 HCL 34 din 29.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 35 din 29.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 36 din 29.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Moțăței, Județul Dolj, în Comisia de evaluare a probei de interviu, în calitate de membru din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, pentru Școala Gimnazială nr. 1 Moțăței

 HCL 37 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny” a investiției ,, Modernizare drumuri de interes local în Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 38 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny” a investiției ,, Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare, sat Dobridor, Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 39 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny” a investiției ,, Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare, sat Moțăței, Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 40 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny,, a investiției ,, Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă, satele Moțăței Gară și Dobridor, Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 41 din 09.11.2021 privind rectificarea bugetului local

 HCL 42 din 09.11.2021 privind aprobarea ,, Achiziție utilaje pentru dotarea Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 43 din 26.11.2021 privind aprobarea statutului comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 44 din 26.11. 2021 privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

 HCL 45 din 26.11.2021privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 46 din 16.12. 2021privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 47 din 16.12.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al Com. Moțăței

 HCL 48 din 16.12.2021 privind neasumarea resonsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor-cadru pentru achiziția produselor de panificație, laptelui și produselor lactate și fructelor sau legumelor, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, la nivelul Comunei Moțăței, Județul Dolj, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024

 HCL 49 din 28.12. 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 1 din 07.01.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Moțăței, Județul Dolj, pentru anul școlar 2022-2023

 HCL 2 din 28.01.2022 privind aprobarea actului adițional nr. 5 la contractul nr. 37022.05.2018 ,, Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea

 HCL 3 din 28.01.2022 privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deșeurilo

 HCL 4 din 28.01.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pe anul 2022

 HCL 5 din 28.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri ți cheltuieli pentru anul 2022

 HCL 6 din 28.01.2022 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții și personal

 HCL 7 DIN 18.02.2022 privind aprobarea înființării societății Gospodărie Comunală Moțăței S.R.L.

 HCL 8 din 28.02.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Moțăței în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Moțăței, județul Dolj

 HCL 9 din 28.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2022

 HCL 10 din 28.02.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare

 HCL 11 din 28.02.2022 privind aderarea comunei Moțăței la Asociația Comunelor din România

 HCL 12 DIN 30.03.2022 privind aprobarea Planului de pază al comunei Moțăței pentru anul 2022022

 HCL 13 din 30.03.2022 privind încetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 553509.08.2018, încheiat cu ,,Apă Canal Moțăței S.R.L. ,,

 HCL 14 din 30.03.2022 privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Comuna Moțăței, Județul Dolj

 HCL 15 DIN 30.03.2022 privind aprobarea Regulamentului și caietelor de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare a comunei Moțăței, județul Dolj

 HCL 16 din 30.03.2022 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a ștatului de funcții pentru S.C. Gospodărie Comunală Moțăței S.R.L.

 HCL 17 din 28.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Comunei Moțăței, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții

 HCL 18 din 28.04.2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit intern

 HCL 19 din 24.05.2022 privind aprobarea proiectului ,, Reabilitare moderată a Școlii Generale nr. 1 din sat Moțăței, com. Moțăței, județul Dolj,, a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul apelor

 HCL 20 DIN 30.05.2022 privind atribuirea și încheierea contractului ,, Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management In

 HCL 21 din 30.05.2022, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Enea Constantin, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Moțăței, ca urmare a de

 HCL 22 din 30.06.2022 privind aprobarea modificării bugetului localHCL 22 din 30.06.2022 privind aprobarea modificării bugetului local

 HCL 23 din 30.06.2022 privind revocarea administratorului Societății Comerciale ,, Apă Canal Moțăței S.R.L. ,, și numirea unui nou administrator

 HCL 24 din 15.07.2022 privind completarea componenței comisiei de specialitate juridică și de disciplină, protecție copii, muncă și protecție socială

 HCL 25 din 15.07.2022 privind aprobarea modificării bugetului local    

 HCL 26 DIN 09.08.2022 privind modificarea Anexei nr. 1, poziția nr. 1 la HCL nr. 8 din 29.04.1999, referitoare la însușirea bunurilor aparâinând domeniului public de interes local
HCL 28 din 09.08.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ,, Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie Comuna Moțăței, județul Dolj
 HCL 29 din 09.08.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,, CNI- s.a., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executarii obiectivului de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA MOȚĂȚEI, JUDEȚUL DOLJ”
HCL 30 din 09.08.2022 privind rectificarea bugetului local
 HCL 31 din 09.08.2022 privind aprobarea participării la ,, Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în inrastructura de iluminat public,, cu proiectul ,, REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MOȚĂȚEI”
HCL 32 din 16.09.2022 privind casarea și scoaterea fondului de carte din inventarul Bibliotecii Comunei Moțăței, a cărților deteriorate și inutilizabile
HCL 33 din 16.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local
HCL 34 din 16.09.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 28 din 09.08.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ,, Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie Comuna Moțăței, Județul Dolj”
 HCL 35 din 16.09.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 29 din 09.08.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,, CNI,, S.A. , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA MOȚĂȚEI, JUDEȚUL DOLJ”
HCL 36 DIN 30.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local
 HCL 37 DIN 30.09.2022 privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 37022.05.2018 ,, Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri in jud. Dolj și operarea stației de sortare și transferstației de sortare și transfer

HCL 38 DIN 30.09.2022 privind elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj
 HCL 39 DIN 24.10.2022 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Pîrvan Valentin Stelică, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Moțăței, ca urma a aprobarea organigramei demisiei

HCL 40 din 24.10.2022 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții și personal

 HCL 41 din 31.10.2022 privind predarea ,, Extinderii rețelei de canalizare menajeră din localitatea Moțăței, Comuna Moțăței, Județul Dolj,, , către S.C. Gospodărie Comunală Moțăței S.R.L.

 HCL 42 din 31.10.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local in Comuna Motatei"

 HCL 43 din 31.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 44 DIN 21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția ,, Amenajare drumuri de exploatație agricolă,,

 HCL 45 din 21.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 46 din 21.11.2022 privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

 HCL 47 din 21.11.2022 privind stabilirea taxei de racordare la rețeaua de canalizare menajeră în localitatea Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj

 HCL 48 din 21.11.2022 privind completarea componenței comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

 HCL 49 din 21.11.2022 privind schimbarea destinației Grădiniței nr. 1 Moțăței în vederea utilizării în alte scopuri

 HCL 50 din 05.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 51 din 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului pentru obiectivul de investiții ,, Achiziție tractor și accesorii,, pentru dotarea Serviciului Local de Gospodărire Comunală al comunei Moțăței

 HCL 52 din 19.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Achiziție tractor și accesorii,, pentru dotarea Serviciului Local de Gospodărire Comunală al comunei Moțăței

 HCL 53 din 27.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 54 din 27.12.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Moțăței , județul Dolj pentru anul 2023-2024

 HCL 1 din 27.01.2023 privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Comunei Moțăței pe anul 2023

 HCL 2 din 27.01.2023 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023

 HCL 3 din 27.01.2023 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova

 HCL 4 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023HCL 4 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

 HCL 5 din 27.01.2023 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții și personal

 HCL 6 din 27.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2023

 HCL 7 din 27.01.2023 privind modificarea HCL 4231.10.2022 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Motatei, judetul Dolj” aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ”Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 HCL 8 din 31.01.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și unitatea administrativ teritorială Comuna Moțăței, Județul Dolj, având ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS cu UAT Comuna Motatei in cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS - SII MMSS”, Cod MySmis 130963

 HCL 9 din 24.02.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Comunei Moțăței în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 10 din 24.02.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin financiar persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul pe raza Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 11 din 24.02.2023 privind aprobarea baremului pentru consumul de apă (deversată în rețeaua de canalizare) în sistem paușal, practicat de către Societatea ,, Gospodărie Comunală Moțăței,, pe raza Comunei Moțăței

 HCL 12 din 27.03.2023 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.P.C.L.E.P. Moțăței

 HCL 13 din 27.03.2023 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova

 HCL 14 din 27.03.2023 privind încheierea contractelor de asociere între Consiliul Local al Comunei Moțăței și Asociațiile Cluburilor Sportive ”Flacăra Moțăței,, și ,,Viitorul Dobridor,, pe anul 2023

 HCL 15 din 27.03.2023 privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului-taren, în suprafață de 2432 mp. proprietate publică a Comunei Moțăței, Județul Dolj, situat în T31, P31, identificat cu număr cadastral 34697

 HCL 16 din 27.03.2023 pentru completarea HCL 4921.11.2023 privind schimbarea destinației Grădiniței nr. 1 Moțăței în vederea utilizării în alte scopuri

 HCL 17 din 27.03.2023 privind declararea ca bunuri publice de uz și interes public local a unor imobile, identificate pe teritoriul administrativ al Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 18 din 07.04.2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny,, a investiției ,,Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă”

 HCL 19 din 07.04.2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny,, a investiției ,,Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă”

 HCL 20 din 07.04.2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny,, a investiției ,,Racorduri la reteaua de canalizare din Sat Motatei”

 HCL 21 din 18.04.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului urbanistic general și a Regulamentului Local de urbanism al Comunei Moțăței

 HCL 22 din 18.04.2023 privind tarifele pentru gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale în județul Dolj

 HCL 23 din 18.04.2023 privind includerea în domeniul privat al unui imobil, ce a aparținut fostei Cooperative Agricole de Producție a Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 24 din 18.04.2023 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL 2 din 29.01.2003 pentru însușirea unor imobile aparținând domeniului privat al comunei

 HCL 25 din 18.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizare pe proprietatea domeniului public al comunei Motatei, jud. Dolj, care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, trotuarelor, aleilor si spatiilor verzi

 HCL 26 din 24.04.2023 privind aprobarea participării Comunei Moțăței în cadrul ,,Programului privind casarea autovehiculelor uzate,,

 HCL 27 din 24.04.2023 privind aprobarea aderării Comunei Moțăței la Grupul de Acțiune Locală (GAL) ,, Calafat,, 2023-2027