Hotarari consiliul local 2021

 HCL nr. 1 din 07.01.2021 pentru reglementarea unor aspecte privind funcționarea temporară a Centrului de vaccinare COVID-19, în comuna Moțăței, județul Dolj

 HCL nr. 2 din 28.01.2021 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pe anul 2020

 HCL nr. 3 din 28.01.2021 privind mandatarea ADI ECODOLJ de aprobare a Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. 37022.05.2018 ,, Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale servic..

 HCL nr. 4 din 28.01.2021 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021

 HCL nr. 5 din 28.01.2021 privind utilizarea sumei de 5 382 698,71 lei pentru obiectivul de investiții ,, Extinderea rețelei de canalizare în localitatea Moțăței, județul Dolj,, obiectiv în continuare

 HCL nr. 6 din 28.01.2021 privind aprobarea responsabilului de proiect pentru obiectivul ,, Modernizare drum acces Gară-Școală în satul Moțăței-Gară,,

 HCL nr. 7 din 23.02.2021 privind prelungirea termenului de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020 datorate bugetului local al comunei Moțăței

 HCL nr. 8 din 23.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Moțăței în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Moțăței, județu

 HCL nr. 9 din 05.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ,, Extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj,,

 HCL nr. 10 din 31.03.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Moțăței, Județul Dolj, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Moțăței

 HCL nr. 11 din 31.03.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021

 HCL nr. 12 din 31.03.2021 privind aprobarea Planului de pază al comunei Moțăței pentru anul 2021

 HCL nr. 13 din 31.03.2021 privind majorarea taxei speciale pentru publicații de vânzare

 HCL nr. 14 din 16.04.2021 pentru aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

 HCL nr. 15 din 16.04.2021 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții și personal

 HCL nr. 16 din 31.05.2021 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021

 HCL nr. 17 din 31.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Moțăței

 HCL nr. 18 din 31.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Moțăței

 HCL nr. 19 din 31.05.2021 privind modalitatea de gestiune a activității de administrare a Depozitului de Deșeuri Mofleni

 HCL nr. 20 din 31.05.2021 pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 (ștatul de funcții și personal) a hotărârii Consiliului Local Moțăței nr. 15 din 16.04.2021 privind aprobarea organigramei și a șt

 HCL nr. 21 din 31.05.2021 privind stabilirea unui punct de preluare a deșeurilor electrice și electronice și a celor voluminoase de la populație

 HCL nr. 22 din 31.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Moțăței alocate pentru activități nonprofit de interes local

 HCL nr. 23 din 31.05.2021 privind încheierea unui contract de asociere între Consiliul Local al Comunei Moțăței și Asociația Clubul Sportiv ,, Flacăra Moțăței,,

 HCL nr. 24 din 31.05.2021 privind încheierea unui contract de finanțare între Consiliul Local al Comunei Moțăței și Parohia Moțăței ,, Sf. Ierarh Nicolae,,

 HCL nr. 25 din 16.06.2021 privind aprobarea modificării bugetului local

 HCL nr. 26 din 25.06.2021 privind mandatarea ADI ECODOLJ de aprobare a Actului Adițional nr. 3 la Contractul nr. 370 din 22.05.2018

  HCL nr. 27 din 25.06.2021 pentru aprobarea modificării bugetului local

 HCL nr. 28 din 01.07.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții- Dotarea elevilor cu tablete școlare precum și dotarea cadrelor didactice cu echipa

  HCL nr. 29 din 16.07.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moțăței, județul Dolj

 HCL 31 din 31.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 32 din 31.08.2021 privind includerea unor bunuri în domeniul public al Comunei Moțăței

 HCL 33 din 29.09.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Moțăței, Județul Dolj, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Moțăței, pentru anul școlar 2021-2022

 HCL 34 din 29.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 35 din 29.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 36 din 29.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Moțăței, Județul Dolj, în Comisia de evaluare a probei de interviu, în calitate de membru din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, pentru Școala Gimnazială nr. 1 Moțăței

 HCL 37 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny” a investiției ,, Modernizare drumuri de interes local în Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 38 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny” a investiției ,, Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare, sat Dobridor, Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 39 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny” a investiției ,, Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare, sat Moțăței, Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 40 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny,, a investiției ,, Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă, satele Moțăței Gară și Dobridor, Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 41 din 09.11.2021 privind rectificarea bugetului local

 HCL 42 din 09.11.2021 privind aprobarea ,, Achiziție utilaje pentru dotarea Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 43 din 26.11.2021 privind aprobarea statutului comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 44 din 26.11. 2021 privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

 HCL 45 din 26.11.2021privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 46 din 16.12. 2021privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 47 din 16.12.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al Com. Moțăței

 HCL 48 din 16.12.2021 privind neasumarea resonsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor-cadru pentru achiziția produselor de panificație, laptelui și produselor lactate și fructelor sau legumelor, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, la nivelul Comunei Moțăței, Județul Dolj, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024

 HCL 49 din 28.12. 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

Anexe