Hotarari consiliul local 2022

 HCL 1 din 07.01.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Moțăței, Județul Dolj, pentru anul școlar 2022-2023

 HCL 2 din 28.01.2022 privind aprobarea actului adițional nr. 5 la contractul nr. 37022.05.2018 ,, Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea

 HCL 3 din 28.01.2022 privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deșeurilo

 HCL 4 din 28.01.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pe anul 2022

 HCL 5 din 28.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri ți cheltuieli pentru anul 2022

 HCL 6 din 28.01.2022 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții și personal

 HCL 7 DIN 18.02.2022 privind aprobarea înființării societății Gospodărie Comunală Moțăței S.R.L.

 HCL 8 din 28.02.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Moțăței în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Moțăței, județul Dolj

 HCL 9 din 28.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2022

 HCL 10 din 28.02.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare

 HCL 11 din 28.02.2022 privind aderarea comunei Moțăței la Asociația Comunelor din România

 HCL 12 DIN 30.03.2022 privind aprobarea Planului de pază al comunei Moțăței pentru anul 2022022

 HCL 13 din 30.03.2022 privind încetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 553509.08.2018, încheiat cu ,,Apă Canal Moțăței S.R.L. ,,

 HCL 14 din 30.03.2022 privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Comuna Moțăței, Județul Dolj

 HCL 15 DIN 30.03.2022 privind aprobarea Regulamentului și caietelor de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare a comunei Moțăței, județul Dolj

 HCL 16 din 30.03.2022 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a ștatului de funcții pentru S.C. Gospodărie Comunală Moțăței S.R.L.

 HCL 17 din 28.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Comunei Moțăței, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții

 HCL 18 din 28.04.2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit intern

 HCL 19 din 24.05.2022 privind aprobarea proiectului ,, Reabilitare moderată a Școlii Generale nr. 1 din sat Moțăței, com. Moțăței, județul Dolj,, a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul apelor

 HCL 20 DIN 30.05.2022 privind atribuirea și încheierea contractului ,, Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management In

 HCL 21 din 30.05.2022, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Enea Constantin, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Moțăței, ca urmare a de

 HCL 22 din 30.06.2022 privind aprobarea modificării bugetului localHCL 22 din 30.06.2022 privind aprobarea modificării bugetului local

 HCL 23 din 30.06.2022 privind revocarea administratorului Societății Comerciale ,, Apă Canal Moțăței S.R.L. ,, și numirea unui nou administrator

 HCL 24 din 15.07.2022 privind completarea componenței comisiei de specialitate juridică și de disciplină, protecție copii, muncă și protecție socială

 HCL 25 din 15.07.2022 privind aprobarea modificării bugetului local    

 HCL 26 DIN 09.08.2022 privind modificarea Anexei nr. 1, poziția nr. 1 la HCL nr. 8 din 29.04.1999, referitoare la însușirea bunurilor aparâinând domeniului public de interes local
HCL 28 din 09.08.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ,, Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie Comuna Moțăței, județul Dolj
 HCL 29 din 09.08.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,, CNI- s.a., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executarii obiectivului de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA MOȚĂȚEI, JUDEȚUL DOLJ”
HCL 30 din 09.08.2022 privind rectificarea bugetului local
 HCL 31 din 09.08.2022 privind aprobarea participării la ,, Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în inrastructura de iluminat public,, cu proiectul ,, REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MOȚĂȚEI”
HCL 32 din 16.09.2022 privind casarea și scoaterea fondului de carte din inventarul Bibliotecii Comunei Moțăței, a cărților deteriorate și inutilizabile
HCL 33 din 16.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local
HCL 34 din 16.09.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 28 din 09.08.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ,, Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie Comuna Moțăței, Județul Dolj”
 HCL 35 din 16.09.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 29 din 09.08.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,, CNI,, S.A. , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA MOȚĂȚEI, JUDEȚUL DOLJ”
HCL 36 DIN 30.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local
 HCL 37 DIN 30.09.2022 privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 37022.05.2018 ,, Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri in jud. Dolj și operarea stației de sortare și transferstației de sortare și transfer

HCL 38 DIN 30.09.2022 privind elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj
 HCL 39 DIN 24.10.2022 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Pîrvan Valentin Stelică, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Moțăței, ca urma a aprobarea organigramei demisiei

HCL 40 din 24.10.2022 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții și personal

 HCL 41 din 31.10.2022 privind predarea ,, Extinderii rețelei de canalizare menajeră din localitatea Moțăței, Comuna Moțăței, Județul Dolj,, , către S.C. Gospodărie Comunală Moțăței S.R.L.

 HCL 42 din 31.10.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local in Comuna Motatei"

 HCL 43 din 31.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 44 DIN 21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția ,, Amenajare drumuri de exploatație agricolă,,

 HCL 45 din 21.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 46 din 21.11.2022 privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

 HCL 47 din 21.11.2022 privind stabilirea taxei de racordare la rețeaua de canalizare menajeră în localitatea Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj

 HCL 48 din 21.11.2022 privind completarea componenței comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

 HCL 49 din 21.11.2022 privind schimbarea destinației Grădiniței nr. 1 Moțăței în vederea utilizării în alte scopuri

 HCL 50 din 05.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 51 din 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului pentru obiectivul de investiții ,, Achiziție tractor și accesorii,, pentru dotarea Serviciului Local de Gospodărire Comunală al comunei Moțăței

 HCL 52 din 19.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Achiziție tractor și accesorii,, pentru dotarea Serviciului Local de Gospodărire Comunală al comunei Moțăței

 HCL 53 din 27.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 54 din 27.12.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Moțăței , județul Dolj pentru anul 2023-2024

Anexe