Hotarari consiliul local 2023

 HCL 1 din 27.01.2023 privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Comunei Moțăței pe anul 2023

 HCL 2 din 27.01.2023 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023

 HCL 3 din 27.01.2023 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova

 HCL 4 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023HCL 4 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

 HCL 5 din 27.01.2023 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții și personal

 HCL 6 din 27.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2023

 HCL 7 din 27.01.2023 privind modificarea HCL 4231.10.2022 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Motatei, judetul Dolj” aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ”Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 HCL 8 din 31.01.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și unitatea administrativ teritorială Comuna Moțăței, Județul Dolj, având ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS cu UAT Comuna Motatei in cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS - SII MMSS”, Cod MySmis 130963

 HCL 9 din 24.02.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Comunei Moțăței în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 10 din 24.02.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin financiar persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul pe raza Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 11 din 24.02.2023 privind aprobarea baremului pentru consumul de apă (deversată în rețeaua de canalizare) în sistem paușal, practicat de către Societatea ,, Gospodărie Comunală Moțăței,, pe raza Comunei Moțăței

 HCL 12 din 27.03.2023 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.P.C.L.E.P. Moțăței

 HCL 13 din 27.03.2023 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova

 HCL 14 din 27.03.2023 privind încheierea contractelor de asociere între Consiliul Local al Comunei Moțăței și Asociațiile Cluburilor Sportive ”Flacăra Moțăței,, și ,,Viitorul Dobridor,, pe anul 2023

 HCL 15 din 27.03.2023 privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului-taren, în suprafață de 2432 mp. proprietate publică a Comunei Moțăței, Județul Dolj, situat în T31, P31, identificat cu număr cadastral 34697

 HCL 16 din 27.03.2023 pentru completarea HCL 4921.11.2023 privind schimbarea destinației Grădiniței nr. 1 Moțăței în vederea utilizării în alte scopuri

 HCL 17 din 27.03.2023 privind declararea ca bunuri publice de uz și interes public local a unor imobile, identificate pe teritoriul administrativ al Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 18 din 07.04.2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny,, a investiției ,,Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă”

 HCL 19 din 07.04.2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny,, a investiției ,,Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă”

 HCL 20 din 07.04.2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny,, a investiției ,,Racorduri la reteaua de canalizare din Sat Motatei”

 HCL 21 din 18.04.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului urbanistic general și a Regulamentului Local de urbanism al Comunei Moțăței

 HCL 22 din 18.04.2023 privind tarifele pentru gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale în județul Dolj

 HCL 23 din 18.04.2023 privind includerea în domeniul privat al unui imobil, ce a aparținut fostei Cooperative Agricole de Producție a Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 24 din 18.04.2023 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL 2 din 29.01.2003 pentru însușirea unor imobile aparținând domeniului privat al comunei

 HCL 25 din 18.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizare pe proprietatea domeniului public al comunei Motatei, jud. Dolj, care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, trotuarelor, aleilor si spatiilor verzi

 HCL 26 din 24.04.2023 privind aprobarea participării Comunei Moțăței în cadrul ,,Programului privind casarea autovehiculelor uzate,,

 HCL 27 din 24.04.2023 privind aprobarea aderării Comunei Moțăței la Grupul de Acțiune Locală (GAL) ,, Calafat,, 2023-2027

 HCL 28 din 08.05.2023 privind tarifele pentru gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale în județul Dolj

 HCL 29 din 08.05.2023 privind majorarea tarifului pentru servicii de furnizare apă și canal

 HCL 30 din 08.05.2023 privind aprobarea Planului de pază al Comunei Moțăței pentru anul 2023

 HCL 31 din 08.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,, Reabilitare moderată a ȘCOLII GENERALE NR. 1 din sat MOTATEI

 HCL 32 din 07.06.2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2024, actualizate cu indicele de inflație din anul 2022

 HCL 33 din 07.06.2023 privind aprobarea documentației de alipire a două imobile -terenuri, aparținând domeniului public al Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 34 din 07.06.2023 privind aprobarea modificării bugetului local

 HCL 35 din 30.06.2023 privind închirierea prin licitație publică a suprafeței de 67 mp. din imobilul clădire de interes local ( Grădinița nr. 1 Mucica), proprietate publică a Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 36 din 30.06.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 37 din 28.07.2023 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului Oncică Gheorghe, ca urmare a decesului și a vacantării locului de consilier local, în cadrul Consiliului l

 HCL 38 din 28.07.2023 privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 1763 m.p. situat în Comuna Moțăței, Sat Moțăței, str. Calea Unirii nr. 142

 HCL 39 din 25.08.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân dintre U.A.T. Comuna Moțăței și S.C. Salubritate Craiova

 HCL 40 din 25.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local

Anexe