Regulamente

Anexe

Hotarari consiliul local

 HCL nr. 1 din 07.01.2021 pentru reglementarea unor aspecte privind funcționarea temporară a Centrului de vaccinare COVID-19, în comuna Moțăței, județul Dolj

 HCL nr. 2 din 28.01.2021 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pe anul 2020

 HCL nr. 3 din 28.01.2021 privind mandatarea ADI ECODOLJ de aprobare a Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. 37022.05.2018 ,, Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale servic..

 HCL nr. 4 din 28.01.2021 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021

 HCL nr. 5 din 28.01.2021 privind utilizarea sumei de 5 382 698,71 lei pentru obiectivul de investiții ,, Extinderea rețelei de canalizare în localitatea Moțăței, județul Dolj,, obiectiv în continuare

 HCL nr. 6 din 28.01.2021 privind aprobarea responsabilului de proiect pentru obiectivul ,, Modernizare drum acces Gară-Școală în satul Moțăței-Gară,,

 HCL nr. 7 din 23.02.2021 privind prelungirea termenului de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020 datorate bugetului local al comunei Moțăței

 HCL nr. 8 din 23.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Moțăței în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Moțăței, județu

 HCL nr. 9 din 05.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ,, Extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj,,

 HCL nr. 10 din 31.03.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Moțăței, Județul Dolj, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Moțăței

 HCL nr. 11 din 31.03.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021

 HCL nr. 12 din 31.03.2021 privind aprobarea Planului de pază al comunei Moțăței pentru anul 2021

 HCL nr. 13 din 31.03.2021 privind majorarea taxei speciale pentru publicații de vânzare

 HCL nr. 14 din 16.04.2021 pentru aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

 HCL nr. 15 din 16.04.2021 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții și personal

 HCL nr. 16 din 31.05.2021 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021

 HCL nr. 17 din 31.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Moțăței

 HCL nr. 18 din 31.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Moțăței

 HCL nr. 19 din 31.05.2021 privind modalitatea de gestiune a activității de administrare a Depozitului de Deșeuri Mofleni

 HCL nr. 20 din 31.05.2021 pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 (ștatul de funcții și personal) a hotărârii Consiliului Local Moțăței nr. 15 din 16.04.2021 privind aprobarea organigramei și a șt

 HCL nr. 21 din 31.05.2021 privind stabilirea unui punct de preluare a deșeurilor electrice și electronice și a celor voluminoase de la populație

 HCL nr. 22 din 31.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Moțăței alocate pentru activități nonprofit de interes local

 HCL nr. 23 din 31.05.2021 privind încheierea unui contract de asociere între Consiliul Local al Comunei Moțăței și Asociația Clubul Sportiv ,, Flacăra Moțăței,,

 HCL nr. 24 din 31.05.2021 privind încheierea unui contract de finanțare între Consiliul Local al Comunei Moțăței și Parohia Moțăței ,, Sf. Ierarh Nicolae,,

 HCL nr. 25 din 16.06.2021 privind aprobarea modificării bugetului local

 HCL nr. 26 din 25.06.2021 privind mandatarea ADI ECODOLJ de aprobare a Actului Adițional nr. 3 la Contractul nr. 370 din 22.05.2018

  HCL nr. 27 din 25.06.2021 pentru aprobarea modificării bugetului local

 HCL nr. 28 din 01.07.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții- Dotarea elevilor cu tablete școlare precum și dotarea cadrelor didactice cu echipa

  HCL nr. 29 din 16.07.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moțăței, județul Dolj

 HCL 31 din 31.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 32 din 31.08.2021 privind includerea unor bunuri în domeniul public al Comunei Moțăței

 HCL 33 din 29.09.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Moțăței, Județul Dolj, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Moțăței, pentru anul școlar 2021-2022

 HCL 34 din 29.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 35 din 29.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 36 din 29.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Moțăței, Județul Dolj, în Comisia de evaluare a probei de interviu, în calitate de membru din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, pentru Școala Gimnazială nr. 1 Moțăței

 HCL 37 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny” a investiției ,, Modernizare drumuri de interes local în Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 38 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny” a investiției ,, Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare, sat Dobridor, Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 39 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny” a investiției ,, Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare, sat Moțăței, Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 40 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. ,, Anghel Saligny,, a investiției ,, Înființare sistem public alimentare cu apă potabilă, satele Moțăței Gară și Dobridor, Comuna Moțăței, Județul Dolj”

 HCL 41 din 09.11.2021 privind rectificarea bugetului local

 HCL 42 din 09.11.2021 privind aprobarea ,, Achiziție utilaje pentru dotarea Comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 43 din 26.11.2021 privind aprobarea statutului comunei Moțăței, Județul Dolj

 HCL 44 din 26.11. 2021 privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

 HCL 45 din 26.11.2021privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 46 din 16.12. 2021privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 47 din 16.12.2021 privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al Com. Moțăței

 HCL 48 din 16.12.2021 privind neasumarea resonsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor-cadru pentru achiziția produselor de panificație, laptelui și produselor lactate și fructelor sau legumelor, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, la nivelul Comunei Moțăței, Județul Dolj, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024

 HCL 49 din 28.12. 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 1 din 07.01.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Moțăței, Județul Dolj, pentru anul școlar 2022-2023

 HCL 2 din 28.01.2022 privind aprobarea actului adițional nr. 5 la contractul nr. 37022.05.2018 ,, Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea

 HCL 3 din 28.01.2022 privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deșeurilo

 HCL 4 din 28.01.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pe anul 2022

 HCL 5 din 28.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri ți cheltuieli pentru anul 2022

 HCL 6 din 28.01.2022 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții și personal

 HCL 7 DIN 18.02.2022 privind aprobarea înființării societății Gospodărie Comunală Moțăței S.R.L.

 HCL 8 din 28.02.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Moțăței în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Moțăței, județul Dolj

 HCL 9 din 28.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2022

 HCL 10 din 28.02.2022 privind acordarea unui ajutor de înmormântare

 HCL 11 din 28.02.2022 privind aderarea comunei Moțăței la Asociația Comunelor din România

 HCL 12 DIN 30.03.2022 privind aprobarea Planului de pază al comunei Moțăței pentru anul 2022022

 HCL 13 din 30.03.2022 privind încetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 553509.08.2018, încheiat cu ,,Apă Canal Moțăței S.R.L. ,,

 HCL 14 din 30.03.2022 privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Comuna Moțăței, Județul Dolj

 HCL 15 DIN 30.03.2022 privind aprobarea Regulamentului și caietelor de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare a comunei Moțăței, județul Dolj

 HCL 16 din 30.03.2022 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a ștatului de funcții pentru S.C. Gospodărie Comunală Moțăței S.R.L.

 HCL 17 din 28.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Comunei Moțăței, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții

 HCL 18 din 28.04.2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit intern

 HCL 19 din 24.05.2022 privind aprobarea proiectului ,, Reabilitare moderată a Școlii Generale nr. 1 din sat Moțăței, com. Moțăței, județul Dolj,, a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul apelor

 HCL 20 DIN 30.05.2022 privind atribuirea și încheierea contractului ,, Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management In

 HCL 21 din 30.05.2022, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Enea Constantin, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Moțăței, ca urmare a de

 HCL 22 din 30.06.2022 privind aprobarea modificării bugetului localHCL 22 din 30.06.2022 privind aprobarea modificării bugetului local

 HCL 23 din 30.06.2022 privind revocarea administratorului Societății Comerciale ,, Apă Canal Moțăței S.R.L. ,, și numirea unui nou administrator

 HCL 24 din 15.07.2022 privind completarea componenței comisiei de specialitate juridică și de disciplină, protecție copii, muncă și protecție socială

 HCL 25 din 15.07.2022 privind aprobarea modificării bugetului local    

 HCL 26 DIN 09.08.2022 privind modificarea Anexei nr. 1, poziția nr. 1 la HCL nr. 8 din 29.04.1999, referitoare la însușirea bunurilor aparâinând domeniului public de interes local
HCL 28 din 09.08.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ,, Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie Comuna Moțăței, județul Dolj
 HCL 29 din 09.08.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,, CNI- s.a., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executarii obiectivului de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA MOȚĂȚEI, JUDEȚUL DOLJ”
HCL 30 din 09.08.2022 privind rectificarea bugetului local
 HCL 31 din 09.08.2022 privind aprobarea participării la ,, Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în inrastructura de iluminat public,, cu proiectul ,, REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MOȚĂȚEI”
HCL 32 din 16.09.2022 privind casarea și scoaterea fondului de carte din inventarul Bibliotecii Comunei Moțăței, a cărților deteriorate și inutilizabile
HCL 33 din 16.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local
HCL 34 din 16.09.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 28 din 09.08.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ,, Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie Comuna Moțăței, Județul Dolj”
 HCL 35 din 16.09.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 29 din 09.08.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,, CNI,, S.A. , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA MOȚĂȚEI, JUDEȚUL DOLJ”
HCL 36 DIN 30.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local
 HCL 37 DIN 30.09.2022 privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 37022.05.2018 ,, Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri in jud. Dolj și operarea stației de sortare și transferstației de sortare și transfer

HCL 38 DIN 30.09.2022 privind elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj
 HCL 39 DIN 24.10.2022 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Pîrvan Valentin Stelică, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Moțăței, ca urma a aprobarea organigramei demisiei

HCL 40 din 24.10.2022 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții și personal

 HCL 41 din 31.10.2022 privind predarea ,, Extinderii rețelei de canalizare menajeră din localitatea Moțăței, Comuna Moțăței, Județul Dolj,, , către S.C. Gospodărie Comunală Moțăței S.R.L.

 HCL 42 din 31.10.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local in Comuna Motatei"

 HCL 43 din 31.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 44 DIN 21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția ,, Amenajare drumuri de exploatație agricolă,,

 HCL 45 din 21.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 46 din 21.11.2022 privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

 HCL 47 din 21.11.2022 privind stabilirea taxei de racordare la rețeaua de canalizare menajeră în localitatea Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj

 HCL 48 din 21.11.2022 privind completarea componenței comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

 HCL 49 din 21.11.2022 privind schimbarea destinației Grădiniței nr. 1 Moțăței în vederea utilizării în alte scopuri

 HCL 50 din 05.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 51 DIN 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului pentru obiectivul de investiții ,, Achiziție tractor și accesorii,, pentru dotarea Serviciului Local de Gospodărire Comunală al comunei Moțăței

 HCL 52 din 19.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Achiziție tractor și accesorii,, pentru dotarea Serviciului Local de Gospodărire Comunală al comunei Moțăței

 HCL 53 din 27.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local

 HCL 54 din 27.12.2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Moțăței , județul Dolj pentru anul 2023-2024

Concursuri

 Borderou rezultate selecție depunere dosare concurs muncitor calificat II, M,G, 6.09.2021

 Borderou rezultate finale concurs m.c. II, 6.09.2021

 Rezultat proba scrisă, concurs m.c. II.

 Rezultat proba INTERVIU, concurs m.c. II

 Anunt concurs Muncitor Calificat I M;G., mecanic masini si utilaje pentru constructii si terasamente

 Afișare selecție dosare pentru functia de Muncitor Calificat I M;G mecanic masini si utilaje terasamente

 Rezultate proba scrisă concurs 4.02.2022

 Rezultat proba interviu concurs muncit calificat I, M;G. mecanic masini si utilaje terasamente

  Rezultate finale concurs muncitor calific I, M;G. mecanic masini si utilaje terasamente, februarie 2022

 Anunt sediu+pag internet, asistent medical comunitar, 2022

 ANUNȚ Completare, concurs asistent medical comunitar 

 Rezultat selectie dosare asistent medical comunitar

 Anunț + bibliografie concurs R.Ag., din 2.06.2022

 Rezultat selecție dosare concurs, Inspector relatii cu publicul, informatii publice

 Afișare rezultate probă interviu, asistent medical comunitar

 Afișare rezultate proba scrisă, asistent medical comunitar

 Afișare rezultate finale concurs asistent medical comunitar

 Rezultate finale concurs, Inspector rel cu publicul, inform publice 

 Selecție dosare concurs, referent III, deb, Reg agricol

 Anunț concurs recrutare doi polițiști locali

 Rezultate finale concurs referent III, deb, Reg agricol - 02.06.2022

 Rezultat selecție dosare Ref 1A, APL, secr, admin, conc din 12.07.22

 Rezultate finale - politisti locali

 Selecție dosare Inspector I, deb, Buget, fin, ctb, din 19.07.22

 Rezultate finale concurs Ref, contractual, desf 12.07.2022

 Rezultate proba scrisă, Insp I, debutant, buget, finanțe, contabilitate

 Rezultate interviu, Insp I, debutant, buget, finanțe, contabilitate

 Rezultate finale concurs, Insp I, debutant, buget, finanțe, contabilitate


Concurs recrutare două posturi asistent medical generalist pentru cabinet medical scolar


 Anunt concurs recrutare, două posturi, asist med ptr. cabinet scolar

 A3, adeverință vechime, participanti concurs

A2, formulare de inscriere

Varianta 2, subiecte si barem

Rezultate proba scrisa

Plan interviu concurs asistenti scolari

Rezultate interviu

 Rezultate finale concurs 2 asistenti medicali scolari


Concurs recrutare un post norma 3/4 medic generalist/medicina de familie, pentru cabinet medical scolar


 Anunt concurs MEDIC, Cabinet Medical Scolar, Norma 3/4

 Bibliografie si tematica concurs medic cabinet medical scolar

 Rezultat selectie dosare concurs medic cabinet scolar

Rezultat proba scrisa concurs medic cab. sc

Rezultat proba practica concrus medic cab. sc

Catalog rezultate finale concurs medic cab. sc

Altele

Declaratii avere

Declaratii interese